E-poe tingimused

Seisuga 01.01.2019

I Üldsätted

 1. Käeolevad IESPRESSO OÜ (edaspidi müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavadwww.iespresso.eeveebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupa, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping).
 2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral on prioriteetne müügileping.
 3. Müüja säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal.  Müüja saadab ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse ja müügilepingu tingimused, mida ostjal on võimalik salvestada ja taasesitada.
 4. Tingimustes reguleerimata küsimustes (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste muutmise osas) juhinduvad pooled õigusaktides sätestatust.

II Andmete kaitse ja töötlemise  põhimõtted

 1. Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise õigusaktides sätestatud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest on müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus:

– saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides;

– säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks ostja tellimuste andmed.

 1. Kui ostja on andnud müügilepingu sõlmimisel või muul viisil nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid seaduses sätestatud korras sh. ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga ).
 2. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-maili või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

III Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid

 1. Toodete hinnad e-poes on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 2. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.

Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest maksta.

 1. Tellides kaupa võib Ostja valida kauba tarnimisviisi, s.t. kasutada Müüja volitatud esindaja poolt osutatavat kauba tarnimise teenust.Kauba tarnimine Ostjale:Ostja, kes valis Tellimuse koostamise ajal kauba tarnimise viisi, peab märkima täpse tarneaadressi.Ostja kohustub võtma kauba vastu ise või märkima Tellimuse koostamise ajal isiku, kes võtab kauba vastu. Juhul kui Ostjal (või märgitud teisel isikul) pole võimalik kaupa vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ning tuginedes muudele Ostja poolt esitatud dokumentidele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone, et kaup tarniti valele subjektile.Kauba tarnib Müüja või tema volitatud esindaja.Kauba tarnimise (transportimise) tasu arvestatakse olenevalt Tellimuse suurusest ja tarne asukohast:-Tasuta – kui ostukorvi summa ületab 30 €;-5 € – kui ostukorvi summa ei ületa 30 €;Kui Ostja soovib, et kaup tarnitakse Eestist välja, tuleb tarnetingimused kooskõlastada eraldi lepinguga.Kui Ostja esitab Tellimuse tööpäeval enne kella 16:00, tarnib Müüja või tema volitatud isik kauba 1-2 tööpäeva jooksul. Kui esinevad häired või on kaubapuudus, on Müüja kohustatud viivitamatult informeerima Ostjat võimalikust pikemast kauba tarnimise perioodist ja kui Ostja sellega nõustub, jätkab Müüja Tellimuse täitmist. Mitte laos olevate kaupade puhul lepitakse tarneaeg kokku individuaalselt, kuid see ei ületa 60 päeva.Ühelgi juhul ei vastuta Müüja kauba mitteõigeaegse tarnimise eest, kui kaupa ei tarnita või tarnitakse mitteõigeaegselt Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu.lt informeerima Ostjat võimalikust pikemast kauba tarnimise perioodist ja kui Ostja sellega nõustub, jätkab Müüja Tellimuse täitmist.
 2. Kui ostja ei tule kaubale järgi hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulud) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.
 3. Ostuprotsess:
 4. -Toote saab ostukorvi lisada vajutades ostukorvi nupule.
 5. -Lehe paremal ülemises nurgas, ostukorvi märgi all, kuvatakse Teie ostukorvi sisu. Vajutades ostukorvi nupule, sisenete ostukorvi.
 6. -Teie poolt ostukorvi lisatud toodete kogust on võimalik muuta koguse alt, sisestades sinna soovitud kogus ning vajutades selle all sinist “Salvesta koguse muudatused” märki.
 7. -Kui ostukorvi sisu on paigas, vajutage nuppu “telli”, misjärel suunatakse Teid tellimust vormistama;
 8. -Kui olete registreerimata kasutaja, täitke “Arve saaja” ja “Kauba saaja” andmed, valige sobiv pakiautomaadi asukoht;
 9. -Tellimuse vormistamiseks peate nõustuma meiepoolsete e-poe tingimustega, märkides linnukese vastavasse lahtrisse;
 10. -Vajutage nuppu “Esita tellimus”;
 11. -Järgnevalt suunatakse Teie lehele, kus saate oma ostu eest tasuda;
 12. -E-poest tellitud kauba eest tasumiseks saab kasutada pangaülekannet või pangalinki Maksekeskuse vahendusel. Pärast kaupade eest tasumist tuleb internetipanga lehel valida nupp „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel kuvatakse tellimuse kinnitus. Vastav kinnitus saadetakse Teie poolt sisestatud e-posti aadressile.

IV Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

 1. Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Asja ostmise puhul algab tähtaeg asja üleandmisest tarbijale. 14-päevase taganemistähtaja järgimiseks piisab taganemisavalduse saatmisest müüjale tähtaja jooksul (VÕS § 56 lg 21 ). Lepingust taganemist tõendab tarbija (VÕS § 56 lg 25 ). Kauba peab tarbija müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest (VÕS § 562 lg 1) ning kauba tagastamise kulud kannab ostja.
  Kauba tagastamiseks peab ostja edastama müüjale täidetud tagastuse vormi, mis on leitav: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf#

V Vastutus ja vaidluste lahendamine

 1. Ostjal on võimalik  kauba  lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
 2. Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
 3. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
 4. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
 5. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:

IESPRESSO OÜ aadressile     Vinkli tn 4, Mustamäe, Tallinn, Harju maakond 12618

või

e-posti aadressile:

info@iespresso.ee

 1. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on  õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul  kui:

– müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
– parandamine ebaõnnestub,
– müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 1. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
 2. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

– kauba normaalsest kulumisest;
– kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;
– ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;
– välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

 1. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber on rikutud, vahetatud või eemaldatud.
 2. Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.
 3. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R: 09.00-17.00 telefonil 53226856 või e-posti aadressil:info@iespresso.ee
 4. Tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste  komisjoni poole on võimalik pöörduda vastavaveebikeskkonna vahendusel.

VI Tingimuste kehtivus

 1. Käesolev müüja e-poe tingimuste redaktsioon kehtib alates 01.04.2017